RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usług i produktów.


1. Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Porters Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Słupsku 76-200, przy ulicy Portowej 13B.


2. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@porters.pl


3. Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych?

W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie sprzedaży naszych produktów/usług potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, PESEL, dane do wystawiania dokumentów sprzedażowych i realizacji płatności w szczególności numer rachunku bankowego.


4. Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jako administrator Twoich danych nie przetwarzamy danych w inny sposób.


5. Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom: firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting; doradcom prawnym, biurom rachunkowym, brokerom finansowo – kredytowym, brokerom w obrocie nieruchomościami.


6. Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane przekazywane są do kraju trzeciego z uwagi na korzystanie z narządzi Google Inc. oraz Microsoft Inc w celach archiwizacyjnych. Przekazywanie danych odbywa się wyłącznie do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield), zaakceptowane zostały regulaminy Microsoft Inc oraz Google Inc zawierające DPA.


7. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem Twoje dane będą przez nas przetwarzane odpowiednio do czasu przekazania produktu lub realizacji usługi. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.


8. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych produktów/usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji sprzedaży naszych produktów/usług. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową sprzedaży. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zlecenia lub usługi.


9. Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na uch przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.


10. Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO

Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca świadczenia oferowanych przez nas produktów/usług, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.


Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. przekazać dane informacyjne odnośnie rozliczeń finansowych, postępu realizacji prac.


Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.


Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za sprzedane produkty/wykonane usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.


Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym.


KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA POCZTY ELEKTRONICZNEJ


Wiadomości e-mail oraz wszelkie ich załączniki stanowią informacje chronione przed ujawnieniem wobec osób do tego nieuprawnionych. Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail i nie jest ona przeznaczona dla Ciebie, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail omyłkowo, proszę o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.